Prof. İ. Şazi SİREL
Y. Mimar, DGSA
 
Resmi WEB Sitesi Official WEB Site
ÖZGEÇMİŞ Anasayfa Özgeçmiş Yazılar Projeler Ödüller Galeri CURRICULUM VITAE
  Biography CV Writings Projects Awards Gallery  

DOĞUM   BIRTH

10 Temmuz 1923
 

  10 July 1923
İLK ÖĞRENİM   PRIMARY SCHOOL
Değişik köy, ilçe ve il okulları
Diploma: Nişantaşı 15. İlkokul (1936)
 
  In various villages, towns an cities.
Diploma: Nisantasi 15. Primary School (1936)
ORTA ÖĞRENİM   HIGH SCHOOL
● Galatasaray Lisesi (1936-1944)
Diploma: Galatasaray Lisesi Fen Kolu (1944)

● İstanbul Konservatuarı
Diploma: Kompozisyon bölümü (1944)
 

  ● Galatasaray High School (1936-1944)
Diploma: Science division of Galataray High School (1944)

● Istanbul Conservatoire
Diploma: Composition division (1944)

YÜKSEK ÖĞRENİM   UNIVERSITY
● İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
(3 yarıyıl astronomi-fizik öğrenimi) (1945)

● Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimarlık Bölümü
Diploma: Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimarlık Bölümü (1951)

  ● Istanbul University, Faculty of Science
(3 semesters astronomy-physics education) (1945)

● Academy of Fine Arts, Faculty of Arcihecture
Diploma: Academy of Fine Arts, MS in Faculty of Architecture (1951)
 

YABANCI DİL   FOREIGN LANGUAGE
Galatasaray Lisesi'nde Fransızca Öğrenim
Lisede ikinci yabancı dil olarak Almanca
Devlet yabancı dil sınavı başarısı (1971)
  Education in French language in Galatasaray High School
German as second foreign language in high school
Success in State's Foreign Language Exam (1971)
 
ASKERLİK   MILITARY SERVICE
46. Dönem Ordu Donatım
Teğmenlik devresinde Ordu Donatım Okulu'nda öğretmenlik
  46. Period Military Equipment
Instructor in Military Equipment School during lieutenancy period
 
EVLİLİK   MARRIAGE
1951 yılında Y. Mimar Ayten Akman ile evlendi. Bir oğlu var.
 
  Married with architect (MS) Ayten Akman in 1951. Has one son.
ÖĞRENİM SONRASI   POST EDUCATION
● Cenevre Üniversitesi'nde Prof. H. Saini ile mimari akustik üzerine çalışmalar (1963)
● Hollanda, Eindhoven'de Prof. De Graaff ile (Utrecht Üniversitesi) "ışık rengi" üzerinde araştırmalar ve EindhovenPhilips "LIBU"da "mimari aydınlatma" üzerinde araştırma ve proje çalışmalaraı (1964)
● Türk Dil Kurumu ile birlikte aydınlatma terimleri üzerinde çalışmalar (1968-1972)
 
  ● Studies on architectural acoustics with Prof. H. Saini in University of Geneva (1963)
● Research on "colour of light" with Prof. De Graaff (Utrecht University) in Eindhoven, Netherlands and research & project work on "architectural illumination" in Philips "LIBU", Eindhoven.
● Study on illumination terminology with Turkish Language Association
MESLEK ODASI ÇALIŞMALARI   WORKS IN PROFESSIONAL CHAMBER
● Mimarlar Odası İstanbul Şubesi üyeliği: No: 460
● Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
● Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Onur Kurulu Üyeliği
● Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Danışma Kurulu Üyeliği
● Mimarlar Odası İstanbul Şubesinde çeşitli komisyonlar ve özellikle eğitim komisyonları üyelikleri ve yürütücülüğü
● Uluslararası Mimarlar Birliği UIA 2. Grup Mimarın Eğitimi Komisyonu Sekrterliği
 
  ● Membership in Chamber of Architects Istanbul Branch: Nr: 460
● Membership in Administrative Board of Chamber of Architects Istanbul Branch
● Membership in Discipline Committee of Chamber of Architects Istanbul Branch
● Membership in Advisory Board of Chamber of Architects Istanbul Branch
● Membership and executive directorship in various and specially in educational committee of Chamber of Architects Istanbul Branch
Secretary for 2nd Group of Architectural Education Commision of UIA (The International Union of Architects)
 
SERBEST MESLEK ÇALIŞMALARI   LIBERAL PROFESSIONAL WORKS
● Elliye yakın uygulanmış mimari proje (1952-1960)
● Emekli Sandığı Büyük Ankara Oteli inşaatında SGI İsviçre firmasının uygulamadan sorumlu mimarlığı ve aynı firmanın teknik temsilciliği (1957-1962)
 
  ● Over fifty applied architectural projects (1952-1960)
● Responsible architect in application and technical representor of the Swiss company CGI at the construction of  "Big Ankara Hotel" of "Emekli Sandigi".
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ   ACADEMIC CAREER
● Şimdiki adı Yıldız Teknik Üniversitesi olan kurumda öğretim üyeliği (1965-1992)
Bu süre içinde:
- Yapı Fiziği Bilim Dalı'nı (1976)
- Yapı Fiziği Laboratuvarı'nı (1978)
Yapı Fiziği Yüksek Lisans Bölümü'nü (1982)
kurdu.
● İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevini yürüttü (1970-1971)
  ● Professor in the Yıldız Technical University (1965-1992)
During his time, he established:
- Building Physics Department (1976)
- Laboratory of Building Physics Department (1978)
- Master of Science Department for Building Physics (1982)

● Teached also at Architectural Faculty of Istanbul Technıcal Universtiy (1970-1971)
 
ÇEŞİTLİ ÜYELİKLER VE ÜNVANLAR   VARIOUS MEMBERSHIPS AND TITLES
● Profesörlük (1976)
● ÇEMBİL Ödülü (1978)
● Fransız Aydınlatma Birliği AFE üyeliği (1963 - 1996)
● Fransız Dili Akustikçiler Grubu üyeliği (1967-1975)
● Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE Asosiye Üyeliği (1981-1994)
● CIE Övgü Sertifikası (1997)
● TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği (1983-1984)
● Aydınlatma Türk Milli Komitesi Onur Üyeliği
● Türk Akustik Derneği Onur Üyeliği
 
  ● Professor (1976)
● CEMBIL Award (1978)
● Membership of French Illumination Association AFE (1963 - 1996)
● Membership of French Language Group of Acousticians (1967-1975)
● Associated membership of International Illumination Committee CIE (1981-1994)
● Sertificate of Appreciation from CIE
● Membership in Advisory Board of TUBITAK
● Honor membership in Turkish Illumination Association
● Honor membership in Turkish Acoustical Association
UZMANLIK PROJELERİ   SPECIALIZATION PROJECTS
İç mekan Akustiği, gürültü denetimi, mimari aydınlatma ve kentsel aydınlatma konularında yüzü aşkın uygulanmış proje (1980 den beri)   Over hundred applied projects in interior building acoustics, noise control, architectural illumination and urban illumination (since 1980)
 
YAPI FİZİĞİNDE ÖNCÜLÜK   LEADERSHIP IN BUILDING PHYSICS
Aydınlatma ve akustik konulurında kendini geliştirmek ve araştırma yapmak üzere gittiği Avrupa'dan 1964 yılında ülkesine geri döndü. O yıllarda kimi ileri ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan Yapı Fiziği kavram ve konularını Türkiye'de tanıtma çalışmalarını başlattı:

● 1964-1968 yıllarında TEKFEN Aydınlatma Enstitüsü'nü kurdu ve çalıştırdı.
● Bu enstitüye bağlı bir proje bürosu kurarak Türkiye'de ilk kez aydınlatma projeleri yapmaya başladı.

● Öğretim üyeliği yıllarında, Eğitimde Yapı Fiziği kavramını yerleştirme yolunda çalışmalarda bulundu aşağıdaki yapılanmaların kuruluşlarını gerçekleştirdi:
- 1976 da Yapı Fiği Bilim Dalı (Türk üniversitelerinde ilk)
- 1978 de aydınlatma ağırlıkı Yapı Fiziği Laboratuvarı (Türk üniversitelerinde ilk)
- 1982 de Yapı Fiziği Yüksek Lisans Bölümü (Türk üniversitelerinde ilk)

● Emekli olduktan sonra 1986 yılında "Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları A.Ş."ni kurdu ve oğlu Osman Sirel ile birlikte yönetti.
● 1988 yılında, daha sonra oğlu Osman Sirel tarafından geliştirilen YFU fotometri laboratuvarını kurdu.
● 1996 yılında Lamp 83 firmasında "Aydınlığın Niteliği Gösteri Merkezi"ni kurdu.
● Yapı fiziğinin değişik konularında konferans ve yayın etkinliklerinde bulundu.
 

  He turned back from Europe, where he had gone to improve himself in the subjects illumanition and acoustics he was interested, to his country in 1964. He started to work to make the concept and subjects of Building Physics also known in his country, which were newly developing in Europe:

● He founded TEKFEN Illumination Institute and directed the laboratory (1964-1968)
● In conjunction with this institute, he started to make first illumination projects in Turkey.

● During his university years, he worked to make the concept Building Physics known and established the following:
- In 1976 Building Physics Depratment (First in Turkish universities)
- In 1978 Building Physics Laboratory (First in Turkish universities)
-
In 1982 Postgraduate Building Physics Department (First in Turkish universities)

● After his retirement in 1986, he founded the company "YFU" and directed it with his son Osman Sirel.
● In 1988 he founded Photometry Laboratory in YFU, which has been later developend by his son Osman Sirel.
● In 1996 he founded the "Showroom for Quality of Illumination" for Lamp 83.
● He gave conferances and made publications in different subjeckts of building physics.
 

ÖTEKİ ETKİNLİKLER   OTHER ACTIVITIES
● Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları A.Ş. ni (YFU) kurdu (1986) ve yönetmekte
● Daha sonra oğlu Osman Sirel tarafından geliştirilen YFU fotometri laboratuvarını kurdu (1988)
● Yapıtları ile ilgili çalışmalar sonucu, eniştesi ressam Hüseyin Avni Lifij 'in yeniden güncelleşmesini sağladı

● Değişik tarihlerde:
- Şantiye şeflikleri (serbest mimar olarak)
- Kontrol mimarlıkları (serbest mimar olarak)
- Danışmanlıklar
- Değerlendirme kurulu üyelikleri
ve benzeri etkinliklerde bulundu
 
  ● Established YFU (Specialized Application in Building Physics) (1986) still directing
● Established YFU photometry laboratory (1988), which is later developed by his son
● With his long lasting works and efforts, he made his aunt's husband painter Hüseyin Avni Lifij refreshed in memories

● In various times he has been in activities like:
- Chief of building site (as freelance architect)
- Control architect (as freelance architect)
- Advisor
- Membership of evaluation boards
 

KONFERANSLAR - YAYINLAR   CONFERENCES - PUBLICATIONS
ODTÜ, DGSA, İmar İskan Bakanlığı, TMMOB ve daha bir çok yerde konferanslar, bildiriler, mimari ve kentsel aydınlatma ve yapı akustiği konularında çok sayıda makale, kitap ve aydınlatma sözlükleri   Conferences, papers in ODTU, DGSA and governmental organizations; many articles and books in subjects architectural and urban illumination and building acoustics; several illumination vocabularies.
 
Son yenilenme günü: 13.01.2014   Last updated on: 13.01.2014
Site ile ilgili yazışma için: Osman Sirel   For the site design please contact Osman Sirel.